Onomástica

Atlas.lucanus.es Proxecto en construción do SNL da CRTV para estandarizar os nomes xeográficos en galego como guía útil para os medios de comunicación, o ensino e a sociedade en xeral.

www.xunta.es/nomenclator Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia.

sli.uvigo.es/toponimia Aquén, Toponimia galega é unha ferramenta de divulgación e consulta para coñecer, localizar e visualizar cuantitativamente os topónimos oficiais de Galicia.

http://toponimia.xunta.es/gl/Buscador Esta páxina web da Xunta dispón dun buscador da toponimia de Galicia rexistrada, froito do Proxecto Toponimia de Galicia, promovido pola Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia.

servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp Cartografía dos apelidos de Galicia permite comprobar a incidencia dun apelido sobre o territorio.