Cursos de galego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abriu o prazo para inscribirse, de maneira gratuíta, nos cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).

Prazo de inscrición: ata o luns 26/02/2018.

Os cursos que se convocan de maneira presencial aparecen relacionados no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os que se convocan na modalidade de teleformación figuran no anexo III (niveis Celga 1 e 4).

As solicitudes para os cursos presenciais hainas que facer cubrindo o formulario ED104B (dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal) que aparece no anexo I e envíalo á xefatura territorial da provincia na que se vai desenvolver o curso. Pódese presentar por vía electrónica (preferiblemente) ou presencialmente.

As solicitudes para os cursos de teleformación presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un único curso por persoa, aínda eu sexan de modalidades distintas. De existir máis dunha solicitude da mesma persoa ou de solicitar esta máis dun curso, anularanse todas as súas peticións.

A resolución completa pódese consultar no DOG do martes 6 de febreiro de 2018.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abriu o prazo para inscribirse, de maneira gratuíta, nos cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) e nos cursos de linguaxe administrativa galega, que se realizarán en febreiro de 2018 nas escolas oficiais de idiomas.

O prazo para inscribirse está aberto ata o xoves 11 de xaneiro de 2018.

A solicitude haina que facer de maneira telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega

Toda a información sobre esta convocatoria pódese consultar na RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta resolución está publicada no Diario Oficial de Galicia do xoves 17 de agosto de 2017.

Curso de galego Celga 3 en Moaña

CELGA

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no DOG núm. 47, do mércores 8 de marzo, a convocatoria para inscribirse nos cursos  de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Como novidades, temos que un dos Celga 3 se vai realizar en Moaña, no IES A Paralaia, do 18.4.2017 ao 7.6.2017 de luns a venres das 19.00 ás 21.00 h.

Ata o 28 de marzo está aberto o prazo de inscrición.

O Celga 1 é de teleformación. As prersoas interesadas deberán achegar, coa solicitude, a documentación indicada na convocatoria específica publicada na páxina web http://www.lingua.gal dentro do prazo de matrícula que vai do 9 ao 23 de marzo de 2017 ambos os dous incluídos.

Pódese consultar toda a información na páxina web http://www.lingua.gal ou no DOG arriba sinalado.

lineavermella

Cursos de galego nas escolas oficiais de idiomas

CELGA

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no DOG do 19 de agosto a convotaria para inscribirse nos cursos preparatorios para os Celga e os cursos de linguaxe administrativa de nivel medio e superior que se van desenvolver nas escolas oficiais de idiomas.

Nestes momentos está aberto o seguinte prazo de inscrición :

– Do 12 de decembro de 2016 ata o 2 de xaneiro de 2017 para os cursos que se van impartir entre febreiro e maio de 2017.

Para máis información, preme aquí.

lineavermella

CELGA

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca cursos gratuítos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). Para acceder á Resolución do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, preme aquí

Prazo de inscrición: ata o 17/07/2016.

lineavermella

 Curso superior de linguaxe administrativa galega

No Diario Oficial de Galicia do mércores 1 de xuño de 2016 aparece publicada a Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convocan, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, cinco cursos de nivel superior de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia.

Destinatarios/as:

Esta convocatoria está dirixida a distintos tipos de participantes, entre eles/as: empregados públicos e empregadas públicas ao servizo das entidades locais.

Prazos para inscribirse:

  • Dez (10) días naturais contados a partir do día 2 de xuño de 2016.
Lugar de inscrición:

O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.es/matricula.

 

Cursos de galego nas escolas oficiais de idiomas

No Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto de 2015 aparece publicada a Orde do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

No Diario Oficial de Galicia do 20 de novembro de 2015 aparece publicada a CORRECCIÓN de erros da orde anterior. Modifica, entre outros, o calendario e a oferta de Celgas na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra.

Destinatarias/os:

Os cursos de linguaxe administrativa van dirixidos ao persoal das administracións públicas de Galicia, excepto o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario. Tamén poden solicitalos as persoas maiores de dezaseis anos que non sexan empregadas públicas e posúan os certificados ou acreditacións equivalentes para acceder ao curso que soliciten. Neste suposto só poderán optar ás prazas no caso de que non sexan cubertas por empregados/as públicos/as.

Nos Celga pódense anotar as persoas maiores de dezaseis anos ou que os cumpran antes de finais deste ano.

Prazos para inscribirse:

  • Desde o 14 de decembro de 2015 ata o 4 de xaneiro de 2016 para os cursos que comezarán en febreiro de 2016.

Lugar de inscrición:

As solicitudes presentaranse na Secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, utilizando o formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es. Os centros tamén disponen dos modelos de solicitude.

lineavermella

Cursos de galego: Celga

No Diario  Oficial de Galicia do 21 de agosto de 2015 aparece publicada a Resolución do 17 de agosto de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Destinatarias/os:

Poden solicitalos todas as persaos maiores de dezaseis anos ou aquelas que os cumpran neste ano.

Prazo para inscribirse:

Desde o 22 de agosto ata o 8 de setembro de 2015.

Lugar de inscrición:

As solicitudes, segundo o modelo do anexo I, dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.es e na páxina web http://www.xunta.es/linguagalega, que permite cubrir e ditar a solicitude.

lineavermella